اصول 7P چیست ؟
آوریل 3, 2020
CRM چیست؟
آوریل 4, 2020

نمونه قرارداد طراحی سایت

در این صفحه نمونه قرارداد طراحی سایت را مشاهده می کنید.

به نام خداوند یکتـا

 قرارداد همکاری طراحی سایت

این قراداد کاملا شخصی و تمام فعالیت ها به دلیل کرونا به صورت دور کاری می باشد.

جهت همکاری برای ارتقا فروش ؛ این قرارداد به شرح ذيل منعقد مي شود.

ماده 1 – طرفين قرارداد :

الف ) نام : …..    نام خانوادگی : …..    به کد ملی : …..  تلفن همراه : …..    که از این پس کارفرما نامیده می شود.

ب ) نام : …..    نام خانوادگی : …..    به کد ملی : …..  تلفن همراه : …..    که از این پس پیمانکار نامیده می شود. از طرف دیگر جهت انجـام موضوع قرارداد به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفيـن مـلزم به رعايت مفاد آن مي باشند .

تبصـره1:

ماده 2- تبـادل اطلاعـات از طریق Gmail  به شـرح ذیـل می بـاشد:

کارفرما @gmail.com…………………………………………………………………………..

پیمانکار : @gmail.com…………………………………………………………………………..

تبصـره1- تمامی اطلاعاتی که در Gmail  ارسال می شود مورد تایید می باشد.

ماده3 – محل اجرا و مرکزیت قرارداد :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده4 – موضوع قرارداد: فعالیت های فروش اعم از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده5 – مـدت قـرارداد :

این قرارداد ازتاریخ……………………آغاز و تا تاریخ …………………….ادامه خواهد داشت.

 • کارفرما باید با توجه به درخواست های کتبی که به صندق پستی الکترونیکی ایشان توسط پیمانکار ( دورکار ) انجام می شود توجه کرده

و در زمان مقرر آن خواسته ها که اغلب ارائه محتوا و همکاری های کاری و تأمین منابع مالی می باشد را به پیمانکار ( دورکار ) تحویل نماید. در غیر این صورت پیمانکار ( دورکار ) با توجه به تاخیر، زمان را به تعویق می اندازد به طوری که برای هر یک روز 5 روز کاری تعویق می افتد . برای آشنایی با نمونه قرارداد طراحی سایت تمام ماده ها را بررسی کنید.

ماده6 – مبلـغ حق الزحمه قـرارداد :

 • هزینه حق العمل در این قرارداد، با توجه جدول اولیه مالی و الحاقیه های در خواستی از طرف پیمانکار به کارفرما می باشد .

جدول مذکور به صورت زیر می باشد.

ردیف درخواست کارفرما قیمت به تومان توضیحات
 • در صورت درخواست پیمانکار ( دورکار ) بیشتر از مقدار مشخص شده طبق دستورات کتبی که از صندق پستی الکترونیکی کارفرما به پیمانکار با توجه به آدرس های مندرج در این قرارداد می باشد. ارسال گردد هزینه در جواب همان نامه اعلام کارفرما می شود. بدیهی است موارد مطروحه در قرارداد در مورد این بخش از پیمانکار ( دورکاری ) صادق است.
 • هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به توافق طرفین طبق نامه های رسمی از آدرس های پستی الکترونیکی همین قرارداد تبادل می شود.
 • نحوه پرداخت وجه توسط کارفرما به پیمانکار ( دورکار ) به طوری که ماهیانه به شماره کارت ………………………………….. بانک …………….. به نام …………………………………………. واریز گردد و تصویر رسید پرداختی آن به صندق پستی الکترونیکی @com…………………………………………………………………………..

ارسال گردد.

ماده7 – تعهـدات پیمانکار ( دورکار ) :

 • پیمانکار ( دورکار ) متعهد می گردد. در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در انجام کار ، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده به کارفرما تحویل نماید.
 • کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار پیمانکار ( دورکار ) قرار می گیرد. از سوی پیمانکار ( دورکار ) محرمانه تلقی می گردد. و همچنین موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده می باشد.
 • پیمانکار ( دورکار ) متعهد می گردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت و دیگر فعالیت ها را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
 • پیمانکار ( دورکار ) متعهد می گردد نام کاربری ،رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت و دیگر بخش هایی که در اختیار دارد و برای کارفرما می باشد را پس از تسویه کامل مبلغ قرار داد ، تنها در اختیار شخص کارفرما قرار دهد.( به صورت کتبی )
 • پیمانکار ( دورکار ) متعهد می گردد، در صورت دریافت درخواست کتبی کارفرما مبنی بر افزودن امکاناتی که در حین عقد قرار داد در نظر گرفته نشده و در بند 3 قرار داد ( موضوع قرارداد ) ذکر نگردیده است، دستورات کارفرما را در صورت صلاح دید اجرا نموده و همچنین
 • حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است با توجه به این قرارداد ،کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع بوده و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد.
 • خدمات کامپیوتری اعم از نصب ویندوز و نصب نرم افزار و امور سخت افزاری در حیطه این قرارداد نیست و در صورت نیاز کارفرما فاکتور جداگانه صادر می شود.
 • پیمانکار ( دورکار ) موظف است در صورت ذکر شدن این قرارداد به عنوان قرارداد امنیت پیمانکار ( دورکاری ) وب سایت ، تمامی اطلاعات و سطوح مختلف وب سایت را مورد حمایت خود قراردهد و در صورت بروز هرگونه حمله سایبری پاسخگو کارفرما باشد.
 • پیمانکار تمامی موارد درخواست شده از سوی کارفرما که در موضوع قرارداد ذکر شده را مدیریت کرده و تمامی موارد درخواستی را کاملا مدیریت می کند به شرطی که کارفرما نیاز های منطقی پیمانکار را محترم شمارد.

ماده8-  تعهـدات كارفرما :

 • کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز کار را در اختیار پیمانکار ( دورکار ) قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، پیمانکار ( دورکار ) هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع قرار داد در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.
 • پیمانکار ( دورکار ) حق دارد در پروژه ؛ اجرای اثر خود را در محل مناسب به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضا نماید. به کار بردن سایت و یا تلفن توسط پیمانکار ( دورکار ) در کنار امضا نیاز به تایید کارفرما در متن قرار داد را نخواهد داشت.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرار داد به صورت خالص به پیمانکار ( دورکار ) پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به پیمانکار ( دورکار ) می باشد.
  ( به صندق پستی الکترونیکی anoshagashtiranian @gmail.com ارسال گردد)
 • در اختیار قراردادن یک رایانه ( لب تاپ – کامپیوتر رومیزی – تلفن هوشمند – تبلت ) در محل کارفرما برای انجام امور پروژه حضوری توسط کارفرما به پیمانکار ( دورکار ) می بایست انجام شود.
 • کارفرما امور محوله به پیمانکار ( دورکار ) و تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار پیمانکار ( دورکار ) قرار می دهد. بدیهی است که در پایان مدت اجرای قرارداد، پیمانکار ( دورکار ) تمامی اطلاعات را به کارفرما عودت می دهد. (تمامی این فرآیند ها به صورت کتبی و با مهر و امضاء صورت می گیرد)
 • کارفرما بدون هماهنگی پیمانکار ( دورکار ) مجاز به هرگونه اعمال تغییرات نخواهد بود.
 • هرگونه هزینه سخت افزاری و اضافی بر عهده کارفرما می باشد.
 • پرداخت به موقع مبلغ قرارداد به پیمانکار ( دورکار ), بدیهی است که اگر 24 ساعت از پرداخت مبلغ طبق بند 5 قرارداد ( مبلغ حق الزحمه قرارداد ) توسط کارفرما به حساب پیمانکار ( دورکار ) سپری گردد؛ پیمانکار ( دورکار ) به تعهدات خود عمل نمی کند. در این نمونه قرارداد طراحی سایت تعهدات کارفرما را با دقت بررسی کنید.

ماده9 – فورس ماژور:

در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیر دار،زلزله،سیل و طغیان های غیرعادی ،خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار،طوفان و حوادث مشابه که انجام قرار داد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد. یکی از طرفین قرار داد می تواند پایان قرار داد را به طرف دیگر اعلام نماید

ماده10 –  فســخ قـرارداد :

هر یک از طرفین اگر به تعهدات خود عمل نکرده و منجر به خلل در روند آموزش شوند. طرف شاکی یک اخطار کتبی به طرف خاطی ارسال می نماید . در صورت خطای دوم طرف خاطی , طرف شاکی می تواند نسبت به طرف خاطی اعتراض کرده و قرارداد را به صورت یک طرف فسخ نماید . ( با دریافت خسارت )

كليات قرارداد :

اين قرارداد در 11 ماده در دو نسخه تهيه و تنظيم شده است. به امضاء طرفين رسيده است و هر دو نسخه اعتبار يكسان دارد.

**امید است این قرار داد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد**

امضاء                                                                                                                                 امضاء

پیمانکار                                                                                                                             کارفرما

قرارداد وب سایت باید به همراه چهار قرارداد دیگر باشد تا با خیالی آسوده تجارت الکترونیک انجام دهید.

 • قرارداد پشتبانی تولید و بارگذاری محتوا
 • قرارداد سئو و شبکه های اجتماعی
 • قرارداد امنیت وب سایت
 • قرارداد میزبانی وب سایت

برای داشتن همکاری بهتر با تیم فنی کلاغ ها از نمونه کار های ما دیدن کنید. با بررسی نمونه قرارداد طراحی سایت می توانید با اطمینان کامل با کلاغ ها همکاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.