تاثیر نگرش در بازاریابی و فروش
سپتامبر 1, 2021
وب سایت کاتالوگ آنلاین شما
اکتبر 18, 2021

نحوه تغییر نگرش

نحوه تغییر نگرش

نحوه تغییر نگرش چگونه است ؟ ما در واقع مجموعه‌‌ ای از رفتارها، اخلاق ها و کنش ‌های ما می باشد. که درون ما را به رخ می کشد. نگرش ما می ‌تواند تاثیر مستقیمی روی عملکرد ما بگذارد. و روشی که در زندگی پیش می ‌گیریم، داشته باشد.

 مهم ‌ترین ضربه‌ ‌ای که می خوریم به علت نگرش منفی نگرانه ما نسبت به مقوله زندگی می باشد. مهم‌ ترین بعد زندگی ما در واقع بعدی می باشد. که در اصطلاح به آن غیرمادی می‌ گویند.

تمامی رفتارها، حرکات، اخلاق و منش و کنش ما در این دسته جای می ‌گیرند. به زاویه نگاه و نوع بینش ما به کل مقوله زندگی، عشق، کار، خانواده و … که حاصل از بعد غیرمادی ما هست، نگرش گفته می ‌شود. برای تغییر نگرش به حد باید سریعا تغییر روش داد. و بسیاری از رفتارها را در زندگی تغییر داد.

تفاوت نگرش و تاثیر آن در زندگی

به اندازه تمام  انسان هایی روی کره زمین قرار دارند، دیدگاه و نگرش وجود دارد. نگرش‌ ها متفاوت است. و خیلی کم پیدا می شود که دو نفر عینا نگرش ‌های شان شبیه به یک دیگر می باشد. تاثیر یک نگرش خاص روی زندگی بسیار موثر و تاثیرگذار است.

 در واقع نگرش شما مانند لنزی است که از آن به دنیا نگاه می ‌کنید. اگر لنز شما کثیف باشد و یا شکسته باشد، دنیا را شکسته و کثیف می ‌بینید . اما اگر لنزی که از آن به دنیا نگاه می ‌کند. تمیز و پاک باشد، همه چیز شفاف دیده می ‌شود.

سعی کنید تا جایی که امکان دارد با خودتان زیبا نگریستن را تمرین کنید. اگر به دنیا زیبا نگاه کنید، او هم به شما زیبا می ‌نگرد و تا همیشه برای شما خوبی و خوشحالی و زیبایی می خواهد. اما اگر شما به دنیا بدبین باشید و فکر کنید که کل کائنات سعی در بدبخت کردن شما دارند، همواره دنیا این دیدگاه را از شما می ‌گیرد و به همین دید به شما می‌ نگرد. و انرژی شما را به خودتان بر می ‌گرداند.

روانشناسان معتقدند که وقتی نگرش فرد را تغییر می‌ کند. می ‌توانید رفتار خود را نیز تغییر دهید. پس هرچه بیشتر در مورد رفتارها آگاهی داشته باشیم تغییر نگرش افراد آسان تر خواهد بود‌.

نگرش‌ نوعی‌ حالت‌ آمادگی‌ است‌ – تمایل‌ به‌ عمل‌ یا  عکس العمل وصفی‌ در مقابل‌ محرکی‌ خاص‌ – نگرش ‌های‌ فرد غالبا راکد می باشد. و تنها درصورت‌ برخورد با موضوع‌، در بیان‌ و رفتار تجلی‌ می‌ کند. و همه‌ چیز زندگی‌ به‌ نگرش ‌های‌ فرد بستگی‌ دارد.

نگرش‌ یک‌ حالت‌ روانی‌ و عصبی‌ آمادگی‌ می باشد. که‌ از طریق‌ تجربه‌ سازمان‌ می‌ یابد. و تأثیری‌ هدایتی‌ یا پویا بر پاسخ ‌های‌ فرد در برابر کلیه‌ اشیا یا موقعیت ‌هایی‌ دارد. که‌ به‌ آن‌ مربوط‌  می شود. ‌

تغییر نحوه نگرش

تغییر نحوه نگرش

تحلیل روان شناسان

روانشناسان‌ مفهوم‌ نگرش‌ را از طریق‌ تحلیل‌ آن‌ به‌ سه‌ جزء متفاوت تقسیم کرده‌اند، این‌ اجزا عبارتند از:

  • جزء شناختی‌: که‌ مربوط‌ به‌ عقیده‌ های‌ گوناگون‌ و آگاهانه‌ افراد نسبت به‌ یک‌ موضوع‌ است؛
  • جزء عاطفی‌ : که شامل‌ احساساتی‌ است‌ که‌ بر اثر مواجهه‌ با یک‌ موضوع در شخص‌ برانگیخته‌ شده‌ و ارزشیابی‌ او را از آن‌ موضوع‌ مشخص می‌کند؛
  • جزء آمادگی‌ برای‌ عمل‌ : که شخص‌ در برخورد با موضوع‌ موردنظر به گونه‌ معینی‌ رفتار می‌کند.

‌نگرش ‌ها را نمی ‌توان‌ مشاهده‌ کرد بلکه‌ از رفتار شخص‌ برداشت‌ می ‌شود. نگرش‌ دارای‌ شدت‌ و جهت‌ است‌. برای‌ نمونه‌ امکان‌ دارد که‌ موضعی‌ مطلوب‌ یا نامطلوب‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ یک‌ کشور اتخاذ کرد اما این‌ موضعگیری‌ لزوما نسبت‌ به‌ همه‌ افراد آن‌ کشور دارای‌ شدت‌ برابر نیست‌! یعنی‌ نگرش ما می ‌تواند در امتــداد یک‌ بعد و در نقاط‌ مختلف‌ قرار بگیرد. برای‌ یافتن‌ محل‌ این‌ نقاط‌، نیاز به‌ اندازه‌ گیری‌ نگرش ‌ها می باشد. آن‌ هم‌ براساس‌ معیار و مقیاس‌ مشخص آن ها.

در نحوه تغییر نگرش ها باید به ‌نظریه‌ سه‌‌مرحله ‌ای‌ کورت‌ لوین‌ دانشمند علم ارتباطات هم توجه داشته باشید.:

  • انجماد زدایی

‌ وقتی‌ که‌ نگرشی‌ در جامعه‌ شکل‌ می گیرد قطعا تحت‌ تأثیر چند فشار است. یک‌ دسته‌  فشار هایی هستند که‌ قصد دارند. نگرش‌ را تغییر دهند و دسته‌ دیگر قصد دارند آن‌ را محکم تر جلوه‌ بدهد. از آن‌  به عنوان تحلیل‌ میدان‌ نبرد یاد می شود . هر نگرش‌ یک‌ حالت‌ حاد یا یک‌ باسیل‌ دارد .که‌ گاه‌ به ‌دور خود پوسته‌ محکمی‌  می بندد. و با آن‌ پوسته‌ محکم‌ می‌ خواهد.

 از خود محافظت‌ کند یعنی‌ در برخورد با نگرش اول‌ باید پوسته‌ آن ‌را شکافت. کورت‌ لوین‌ معتقد است‌ در این‌ مرحله‌ ما باید انجماد زدایی‌ کنیم.  یعنی‌ در واقع‌ اول‌ چفت‌ و بست ‌ها را بگشاییم و برای‌ گشودن‌ بست‌ ها باید 2 کار انجام‌ دهیم‌ . اول ، اطلاع‌ رسانی‌ و دوم‌  شیوه های اغنایی‌ که‌  این ها هر دو شان از رسالت ‌های‌ ارتباطات‌ هستند.

  • جایگزینی

رسانه‌ به‌ سرعت‌ بر ذهن‌ افراد اثر می‌‌ گذارد. و آن‌ را دگرگون‌ می‌کند که‌ در این‌ میدان‌ نبرد، رسانه‌ به صورت یک‌ قدرت‌ نسبتا‌ قوی‌ در جهت‌ بقیه‌ قدرت‌ هایی‌ که‌ باید نگرش‌ را تغییر بدهند وارد عمل‌ می شود و کار خود را انجام‌ می‌ دهد. یکی‌ از سختی هایی که‌ در عمل‌ برنامه‌ ریزی‌ کشورهای‌ جهان‌‌سوم‌ به ویژه در ابعاد تغییرات‌ فرهنگی‌ با آن‌ مواجه‌ می شویم، وجود شکافی‌ بین‌ این‌ دو مرحله‌ می باشد.

 یعنی‌ امکان دارد ضربه‌ اول‌ را خیلی‌ خوب‌ وارد کنیم‌ .و تغییر نگرش‌ جدید به‌ درستی‌ جایگزین‌ نشود. دوباره‌ احتمال‌ برگشت‌ به‌ نگرش‌ قبلی‌ بسیار خواهد بود. اینجاست‌ که‌ می خواهیم عملی‌ را انجام‌ بدهیم‌ که‌ با تغییر نگرش‌ هماهنگی‌ و توازن‌ داشته‌ باشد. اگر این‌ کار به‌ درستی‌ انجام‌ گیرد، هر اندازه‌ غیرمستقیم تر باشد احتمال‌ موفقیت‌ بیشتر خواهد بود .

بعضی‌ مواقع‌ مشاهده می کنیم که‌ نگرش‌ تغییر کرده‌ و زمان‌ عمل‌ فرا رسیده‌ است.‌ در این‌ حالت‌ هر قدر عمل‌ با شیوه‌‌های‌ حساب‌ شده‌ و دقیق‌ و غیرمستقیم‌ صورت‌ بگیرد بیشتر مؤثر واقع می شود.

  •  انجماد مجدد

نگرش ‌ها همیشه‌ حالت‌ ارتجاعی‌ و بازگشت پذیر دارند .  برای‌  این که حالت‌  بازگشت پذیری را کم‌ کنیم‌ .باید به‌ نگرش‌  به وحود آمده‌ چفت‌ و بست‌ بزنیم‌ تا مجددا به‌ نگرش‌ اول‌ برنگردد. در اینجـا نقـش‌ رسانه دوباره تا اهمیت‌ پیدا می‌کند. رســـانه‌  می تواند این‌ کار چفت‌ و بست زدن‌ به‌ نگـرش ‌هـا را با ‌سرعت بالا انجام‌ دهد .

‌پیامد تغییر نگرش، تغییر در نوع‌ سازگاری‌ یا ناسازگاری، سمبل ها ، الگو ها و ارزش‌ های‌ فرد است. که‌ به ‌طور کلی‌ به ‌شکل‌ زیر بیان‌ می ‌شود:

تغییر در نگرش منجر می شود به تغییر در نـوع‌ سازگاری و یــا ناسازگاری که این نیز به نوبه خود منجر می شود به ارتباط تغیـیر در سمبل‌ ها و متحول‌‌شدن‌ الگو ها که نتیجه ‌اش تغییر در قضاوت ها و ارزش ‌ها می باشد.

در رابطه با دیجیتال مارکتینگ این را بدانید که به دو شکل تدریس می شود. روش  اول، آموزش دانشگاهی می باشد. که در قالب رشته دیجیتال مارکتینگ عرضه و ارائه می‌ شود. روش دوم، آموزش دیجیتال مارکتینگ در قالب دوره های  مهارتی است.

تکنیک های فروش

  • مهارت های ارائه محصول

موفقیت در اکثری از مشاغل فروش مستقیم مستلزم داشتن مهارت های ارائه محصول است.

  • مهارت های انعقاد قرارداد

مهارت انعقاد فروش در هر شکلی از فروش مهم می باشد. اما در فروش مستقیم ضروری است. برخی از شرکت ها به شدت روی تکنیک های انعقاد مطمئن تأکید دارند.

  • دانش محصول

داشتن دانش کافی در مورد محصول در فرایند  افزایش فروش مستقیم بسیار مهم است. از آن جا که شما اکثرا یک محصول خاص یا یک سری محصولات مرتبط را می فروشید، باید به عنوان متخصص در دسته محصولات خود ظاهر شوید

  • مهارت های بین فردی

اگر مهارت های ارتباطی کافی بین فردی را نداشته باشید، فروش مستقیم به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

برای مشاهده نمونه کار های کلاغ ها کیلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.